Contents

Activiteiten werkgroep Perslucht

In een gesprek met enkele partijen over inventariseren van risico’s en gevaren van perslucht bleek er behoefte te zijn aan een integrale norm voor de industrie, om te weten hoe persluchtsystemen zo kunnen worden ontworpen, gebouwd en onderhouden dat ze veilig werken in de voedingsmiddelenindustrie, zowel voor medewerkers als met het oog op de voedselveiligheid.

Daarvoor is een werkgroep opgericht die op diverse locaties bij elkaar is geweest, waarbij normen, knelpunten, specifieke vraagpunten ter sprake zijn gekomen, enkele cases zijn gedaan en diverse componenten en ontwikkelingen zijn bekeken.

SMC

De werkgroep is op 15 september 2015 begonnen met een ontmoeting bij SMC, waarbij de hoofdpunten voor in de norm zijn afgesproken. Als eerste de kwaliteit van de aangezogen lucht: van groot belang daarvoor is de plaats en omgeving van de compressor - voorkomen van schijnveiligheid.
Dan volgt de compressie: verschillende technieken, gesmeerd of olievrij.
De gecomprimeerde lucht verandert van gedrag: als er dauw ontstaat, komt corrosie en microbiologische besmetting om de hoek. Waar en hoe filteren en drogen?

SMC
Filters

Tenslotte moet de perslucht naar het gebruikspunt geleid worden, waarbij de kwaliteit niet achteruit mag gaan.
De normen die gelden: verschillende van de NEN, materiaalverordeningen, BRS, ISO en BCAS, zijn meegenomen om de eisen aan perslucht te kunnen formuleren.

Festo

20 oktober 2015 was de vergadering bij Festo, met een rondleiding.

Safe Food Factory
Rondleiding bij Festo

Er werd een voordracht gehouden over microbiologische metingen ter onderbouwing van de juiste filtratie conform betrokken normen.
Ook over het leidingwerk is een voordracht gegeven, waarna de werkgroep daar inhoudelijk over gediscussieerd heeft.

Boge

16 november 2015 was de werkgroep te gast bij Boge, een 100-jarig familiebedrijf dat naar meer dan 120 landen compressoren exporteert. Ook daar is een rondleiding geweest.
Deze keer waren de onderwerpen: lucht samenpersen op compressorniveau. Daar zijn o.a. de plaats en het volume per tijdseenheid van belang. En welke technologie wordt toegepast: geen olie - geen smeermiddelen, of geen olie - wel smeermiddelen, of allebei wel?
Daarna werd gesproken over de verschillende compressie-principes: wat betekent dat voor de kwaliteit van de perslucht en welke risico's bestaan er?
Tenslotte werd stilgestaan bij de "Points of use" waar de perslucht gebruikt wordt. Wat voor voorschriften gelden daarvoor, bv. contactmaterialen? Perslucht wordt bv. gebruikt om tanks leeg te drukken, product weg te schieten en in soorten consumptie-ijs. Het kan dus in direct contact komen met ons voedsel.

Parker

Na een korte introductie over Parker Netherlands op 17 februari 2016 werd de aandacht gericht op de BCAS-richtlijn (best practise guideline) over perslucht. Dit is een voorschrift hoe een gebruiker tewerk moet gaan met zijn persluchtsysteem, maar is niet uitgewerkt tot een wereldwijde of Europese standaard voor perslucht.
Na deze uitgebreide bespreking was er aandacht voor filtratie.

Parker
Filtervalidatie

Ball Packaging

Een rondleiding op 24 maart 2016 liet zien dat perslucht veel toegepast wordt in het productieproces.
Daarna werd gesproken over het uitvoeren van metingen en analyses van perslucht: welke meetmethodes zijn beschikbaar, m.n. voor detectie van koolwaterstoffen? Welke staan in de ISO-normen voorgeschreven?
Vervolgens werd gebruik van een "convertor" besproken, waarmee van een oliegesmeerde compressor naar olievrije lucht kan worden gegaan. Het gedrag van verschillende type oliën kwam ter spraken, en vooral hun invloed op afdichtingen.
Tenslotte is een praktijk-case besproken: men wil leidingen na einde batch leegdrukken met perslucht. Waar moet perslucht aan voldoen? Welk stappen kom je tegen?

Ingersoll Rand
Compressie veroorzaakt toename van vervuiling

Polak

Op 26 mei 2016 was de werkgroep bij Polak, waar als sinds 1854 kruiden en specerijen worden verwerkt. Veel producten worden met lucht getransporteerd en kwaliteit is van groot belang. Interessant was om te horen dat bepaalde specerijen materialen aantasten of juist bacteriedodende werking hebben.
Er werd een lezing gegeven over smeermiddelen: levensduur, vervuiling, verbruik, mogelijke problemen. Tevens was er aandacht voor meetinstrumenten en energiemanagement. Hoe meet en stuur je de kwaliteit van de perslucht: restolie, vochtigheid, temperatuur? En dat terwijl het leidingwerk een bestaand iets is en niet zomaar is aan te passen, ondanks veranderingen en gebruik of eisen.

Niedax

16 juni 2017 stond men stil bij de richtlijn in wording en zijn diverse punten aangestipt om tot afronding te komen. Er werd gediscussieerd of er migratietesten nodig zijn omdat perslucht in contact komt met voedsel.

Case studie bij ijsfabriek

21 juni zijn een aantal leden van de werkgroep bij een ijsfabriek geweest. Daar is de kwaliteit onderzocht op deeltjes en oliegehalte. Tevens is de gelegenheid benut om het hele systeem van perslucht te bekijken, vanaf luchtinlaten van de compressorruimte tot de toedienpunten.

Safe Food Factory
Vies rooster in luchtinlaat

Niedax

Wederom te gast in Wijchen op 29 augustus 2017 is de bijeenkomst opgezet waarbij de richtlijn gepresenteerd gaat worden.
Deze zal plaats vinden op 13 maart 2018. Zie onder Events: Workshop Hygiënische Perslucht.

Tags
  • Opslag & transport
  • Ventilator - compressor
  • Perslucht