Contents

Inhoud praktijkrichtlijn Hygiënische perslucht in de voedingsmiddelenindustrie

Hieronder leest u een overzicht van de inhoud van de richtlijn Hygiënische perslucht in de voedingsmiddelenindustrie. Om toegang tot de volledige richtlijn te verkrijgen dient u een account aan te maken en tijdens de aanmelding aan te geven dat u toegang tot de richtlijnen wilt. Dat kost Euro 125,= per jaar excl. BTW. Als u al een account heeft, kunt u ons mailen en starten we de procedure om u toegang te verlenen.

Werkgroepleden

René Bakker, Hago Food & Industrie.
Wouter Burggraaf, Burggraaf & Partners (voorzitter).
Maurice van Dam, Parker Hannifin (later opgevolgd door Michael Matthijssen).
Michael Evers, Niedax (secretaris).
Jef Goossens, Boge Kompressoren B.V.
Christoph Illing, Parker Hannifin.
Edwin Lamers, Bürkert.
Koen Leeflang, Festo B.V.
Michael Matthijssen, Parker Hannifin.
Johan Nooijen, Geveke.
Norbert Rozemeijer, Ants Technology & Consulting
Roy Schep, SMC Pneumatics BV (opvolger Henk Klein-Middelink en Gert-Han Konijn).
Pieter van der Schepop, Fuchs Lubricants (ad hoc member).
Herman Steen, Synamic.
Martijn Visser, voorheen Adsensys B.V.
Mark White, Parker Hannifin (ad hoc member).

1 Werkgebied

De praktijkrichtlijn Hygiënische perslucht in de voedingsmiddelenindustrie houdt zich bezig met de hygiënische aspecten van
- perslucht (van buitenlucht tot verbruikspunt)
- inclusief alle conditionering, ontwerp, verificatie en monitoring
- inclusief aanbevelingen tot reductie energieverbruik
voor de toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Onderdeel van de richtlijn is een onderbouwing van de gevaren- en risicoanalyse.

2 Normatieve referenties (wet- en regelgeving)

Er zijn drie wetten m.b.t. voedselveiligheid die in de EU acht genomen moeten worden: - Hygiëneverordening Vo 852/2004
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- Materialenverordeningen Vo1935/2004; Vo10/2011

En voor (beademings)lucht (intensief contact met (pers)lucht)
- Richtlijn inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de Verenigde Staten geldt de FDA Code of Federal Regulations.

Er is bij het opstellen van de richtlijn uitgegaan van de normen voor perslucht, drogers, filters, appendages en slangen.
Daarnaast zijn ook de overige praktijknormen beschouwd: BRC v7, IFS v6, 3-A en meer.

3 Termen en definities

Eigen definities, begrippen uit richtlijn EN 1672-2 en zone-classificering.

4 Persluchtinstallatie - Principes

Beschouwing van de componenten waaruit een persluchtsysteem is opgebouwd, met aandacht voor de verschillende principes en varianten die ter keuze voorliggen bij een component: compressor of blower, oliegesmeerd of olievrij, type afscheiders, nakoelers, drogers, en filter- en afscheidingsstappen.

5 Risicoanalyse

Er wordt besproken wat significante gevaren voor het voedingsmiddel kunnen zijn, die met perslucht kunnen meekomen. Dat levert een aantal bronnen op die per stuk worden behandeld:
- (aangezogen) omgevingslucht
- aanzuigfilter
- luchtcompressor

Na de compressie:
- natte luchtbuffer
- droger
- filter

En tenslotte:
- opslag en distributie

Per bron worden de risico's besproken, zoals
- waterdamp en condensaat
- fijnstof
- micro-organismen
- omgevingsvuil
- koolwaterstoffen
- geur- en smaakstoffen
- chemicaliën
- voedingsstoffen
- smeerolie en -vet
- stofvorming door adsorbent.

Daarna worden aanbevelingen gedaan voor het per bron wegnemen van deze gevaren.
Daar waar volledig voorkomen van het gevaar niet mogelijk is, moeten de risico's beperkt worden. Aangegeven wordt aan welke limieten de perslucht moet voldoen voor wat betreft micro-organismen, vocht en de diverse verontreinigingen.

6 Ontwerpeisen

In dit hoofdstuk wordt het persluchtsysteem vanaf inname tot verbruikspunt langsgelopen, waarbij criteria en aanbevelingen gegeven worden.

7 Verificatie & monitoring

Bespreking van verificaties van filters en van enkele kwaliteitskenmerken van perslucht: restvocht, restolie, deeltjes en micro-organismen, en welke meetmethoden daarvoor beschikbaar zijn.

8 Aanbeveling

Een kort overzicht waar energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

9 Werkbezoeken

De bezoeken en besprekingen die de werkgroep heeft gehouden.

Featured company: Safe Food Factory

Tags
  • Opslag & transport
  • Ventilator - compressor
  • Nutsvoorzieningen
  • Lucht
  • Perslucht